Články a komentáře

Šikanózní insolvenční návrh a pověst právnické osoby

V obchodní praxi často dochází k situacím, kdy věřitel řeší uspokojení své pohledávky prostřednictvím podání insolvenčního návrhu na dlužníka, ačkoli podmínky k podání takového návrhu objektivně nejsou splněny, popřípadě podáním takového návrhu pro případ neuspokojení pohledávky dlužníkovi „vyhrožuje“. Samotné podání insolvenčního návrhu přitom…

Regulované nájemné jako the never ending story...

Na úvod je třeba připomenout závěry Ústavního soudu formulované v bodě 25 odůvodnění nálezu sp. zn. II. ÚS 2062/14, ze dne 25. 10. 2016, které ve zkratce (avšak výstižně) popisují strastiplnou cestu vlastníků bytů s regulovaným nájemným za spravedlností: „…celá geneze případu – od vzniku nároku, přes jeho neúspěšné uplatňování stěžovateli až po…

Vliv propojených podniků na definování malých a středních podniků

V rámci článku Podpora určená malým a středním podnikům[*] jsme se zabývali pojmem podnik ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení“),[1] a vymezením hospodářské činnosti jako definiční…

Čtyři roky uplatňování občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., (dále „o.z.“) vstoupil 1. ledna 2018 do pátého roku své účinnosti. I když před počátkem jeho účinnosti byl jeho obsah kritizován, dosavadní praxe prokázala opak.

Video

Co přinese nové evropské nařízení o prospektu?

Od 21. července 2019 se v celé Evropské unii použije nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení“). Nařízení novelizuje dosavadní pravidla pro vyhotovování, schvalování a…

Promlčení výkonu cizích rozhodnutí

V poslední době jsem se ve své praxi setkal s otázkou, podle jakého práva posuzujeme promlčení výkonu cizího soudního rozhodnutí, nebo přesněji práv, která byla takovým rozhodnutím přiznána. Této otázce je v české i zahraniční odborné literatuře věnováno až překvapivě málo pozornosti, přitom její praktický význam je nepochybný. V tomto příspěvku…

O lidské důstojnosti dítěte v kontextu vzdělávání aneb proč lze posilování represivních prvků ve školství považovat za cestu nejen špatným, nýbrž nepřípustným směrem?

Nedávno byl v internetových médiích publikován článek, který informoval o novém opatření, které je v současnosti v českých školách zaváděno za účelem zajištění kázně ve třídě a naplnění práva dětí na vzdělání. Tímto opatřením je zřizování speciálních místností - sboroven, do nichž může být dítě [1] v případě, že svým chováním „narušuje“ vyučovací…

Aktuálně

3 způsoby neefektivního nakládání s informacemi, kterými ohrožujete svůj byznys

Pro úspěšné fungování menších a středních právních oddělení je klíčová efektivní správa dokumentů a informací. Firemní právníci musí být schopni vyhledávat informace ze smluv, sledovat závazky nebo generovat reporty ohledně rizik a příležitostí lusknutím prstu.

INFO.CZ: Policejní šikana, nebo mediální vražda? Poprvé promluvil obhájce policisty, který napadl řidiče

Případ řidiče, který loni údajně zablikal na tajné policejní vozidlo kvůli jeho jízdě a vysloužil si za to tvrdý policejní zásah, byl hojně medializovaný. Zatím ale jen ze strany případného poškozeného, policisté se k celé věci nevyjadřovali. Obhájce jednoho z nich, advokát Prokop Beneš, ale nyní poskytl INFO.CZ exkluzivní rozhovor. O případu…

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?

Zaměstnanci jsou často sváděni škodlivými civilizačními vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svou práci. Tradičně jde o konzumaci alkoholu, případně o kouření během pracovní doby. V poslední době se přidává i užívání drog (např. marihuany) anebo léků. Zaměstnanci také do práce nosí věci, které s prací nesouvisejí – např. nože nebo střelné zbraně.

Knižní novinky

Právní aspekty hazardních her
Jiří Rajchl, Květoslav Kramář, Jan Malíř

Monografie Právní aspekty hazardních her je prvním komplexním zpracováním herního práva po vydání zákona o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.), který překonal přes čtvrt století starý zákon o loteriích a výrazně pozměnil...

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018
Ivan Brychta, Marie Hajšmanová, Petr Kameník, Vít Lederer

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018.
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým...

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář - 2. vydání
Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá...

Dějiny českého soudnictví
Karel Schelle, Jiří Bílý

Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí.
Soudnictví, tzn....